0(0 Ratings)

NetworkSecurity

64h
101

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ: ພາສາລາວ

ກ່ຽວກັບຫຼັກສຸດ

ຄວາມປອດໄພທາງລະບົບເຄືອຂ່າຍ 

ປັດຈຸບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຢູ່ໃນລາວມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ  ວ່າຈະຢູ່ພາຍໃນສໍານັກງານຫ້ອງການ, ບໍລິສັດ, ສະຖານທີ່ການສຶກສາ ແລະ ທີ່ພັກເຊົ່າ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນ ເຕີເນັດໄປທົ່ວທຸກມູນໂລກ, ຊຶ່ງມັນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ສະດວກສະບາຍສໍາລັບທຸກໆຄົນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກ ຄົນໄດ້ມີການຮຽນຮູບ, ແລກປ່ຽນ, ຊອກຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສຶກສາ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ສັງຄົມ.

ການນໍາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີແລະ ແມ່ເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ຫຼືຜ່ານທາງເວັບໄຊ ເມື່ອຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ມີການສົ່ງໄປມາຜ່ານເຄືອຂ່າຍແລ້ວ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຄືຄວາມປອດໄພ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ ມູນ ຫຼືຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໂຈມຕີຈາກໄພຄຸກຄາມໃນຫຼາຍໆ ດ້ານ, ຊຶ່ງໄພຄຸກຄາມລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຫຼືທາງໄຊເບີເຊັ່ນ: ການເຂົ້າລະບົບໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ,ໂຈລະກໍາຂໍ້ມູນ ຄວາມລັບ, ໂຈມຕີດ້ວຍການເຈາະລະບົບຄອມພິວເຕີ, ບຸກໂຈມຕີໂດຍໃຊ້ຊຸດຄໍາສັ່ງໂປຣແກຣມຕ່າງໆເຂົ້າລະບົບ ຄອມພິວ, ດັກຈັບຂໍ້ມູນ, ລັກເອົາຂໍ້ມູນ, ທໍາລາຍຂໍ້ມູນ, ສ້າງເວັບໄຊຫຼອກລວງ, ປ່ອຍໄວຣັດເຂົ້າຄອມພິວເຕີ, ຕົວະເອົາ ຂໍ້ມູນຜ່ານອິນເຕີເນັດ, ລົບກວນລະບົບ, ໂຈມຕີຊ່ອງໂຫວ່ຕ່າງໆ.

ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮຽນ?

 • 1. ຮຽນທິດສະດີພື້ນຖານເຄືອຂ່າຍ
 • 2. ທິດສະດີຄວາມປອດໄພ
 • 3. ການປະຕະບັດໂຕຈິງ
 • 4. ວຽກບ້ານ+ແບບທົດສອບ

ວິທີການສອນ ແລະ ການວັດປະເມີນຜົນ

 • 1. ຂື້ນຫ້ອງບັນຍາຍ
 • 2. VDO
 • 3. E-Book
 • 4. ສົ່ງວຽກບ້ານ
 • 5. ການປະຕິບັດໃນຫ້ອງຮຽນ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມກັບໃຜແດ່?

 • ນັກຮຽນຮູ້ນັກສຶກສາ - ຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາການພັດທະນາຕົວເອງເພື່ອນຳໄປໃຊ້ງານໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກການລັກຂໍ້ມູນ

ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃຊ້ເພື່ອຮຽນ

 • 1. ອິນເຕີເນັດ
 • 2. ຄອມພິວເຕີ,ແທັບເລັດ ຫຼື ສະມາດໂຟນທີ່ເຊື່ອມອິນເຕີເນັດ
 • 3. TVທີ່ສາມາດເຊື່ອມອິນເຕີເນັດ
 • 4, ຕ້ອງມີຄອມພິວເຕີຕົນເອງເພື່ອທົດສອບ

ບົດຮຽນທັງໝົດ

94 Lessons64h

ບົດທີ 01 ຄວາມປອດໄພທາງລະບົບເຄືອຂ່າຍ

ນິຍາມຄວາມປອດໄພທາງລະບົບເຄືອຂ່າຍ
ຮູບແບບການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ
ອົງປະກອບລະບົບເຄືອຂ່າຍ
ຊ່ອງທາງການສື່ສານ
ອຸປະກອນໃນເຄືອຂ່າຍ
ຊອບແວລະບົບປະຕິບັດການເຄືອຂ່າຍ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງກາຍຍະພາບ
ການຮັກສາຄວມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີແມ່ຂ່າຍ ແລະ ລູກຂ່າຍ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ
ຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນ(Confidentiality)
ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນ(Integrity)
ຄວາມພ້ອມໃຊDງານຂອງຂໍ້ມູນ(Availability)
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄວາມປອດໄພ
ໄພຄຸກຄາມ(Threat)
ໄພຄຸກຄາມໂດຍນັກເຈາະລະບົບ(Hacker)
ຖືກຄຸກຄາມໂດຍMalware, Virus ແລະWorm
ຖືກຄຸກຄາມໂດຍຜູ້ຢາກທົດລອງ
ຖືກທົດລອງໂດຍຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ
ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ
ເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ
ISO/IEC27001
ISO/ICE TR 13335
Information Technology Infrastructure Liberty (ITIL)
The Federal Information Processing Standards Publication 200 (FIP PUP 200)
National Institute of Standards and Technology 800-14 (NIST 800-14)
Information Technology Baseline Protection Manual (IT BPM)
ສະຫຼຸບ
ວຽກບ້ານບົດທີ 1

ບົດທີ 02 ຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່

ບົດທີ 03 ຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບປະຕິບັດການWindows

ບົດທີ 04 ປ້ອງກັນໄພຄຸກຄາມທາງລະບົບເຄືອຂ່າຍ

ບົດທີ 05 ປ້ອງກັນການໂຈມຕີດ້ວຍການເຂົ້າລະຫັດ

ທວນຄືນທ້າຍພາກ

ບົດທີ 06 ປ້ອງກັນການໂຈມຕີເວັບໄຊ

ບົດທີ 07 ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄພຄຸກຄາມດ້ວຍ(IDS/IPS,Firewall)

ທວນຄືນ 2

50

ກ່ຽວກັບອາຈານສອນ

ພວງແກ້ວ

ອາຈານສອນ

- ປີ 2006 ສຳເລັດການສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ, - ປີ2012ສຳເລັດການສຶກສາ ວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, - ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ: Cloud Computing, Database Management And Web Programming,Advanced Web TechnologyແລະInformation Security, Drone Kit making - ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍກ່ວາ 6 ປີ ທີ່ Data Center ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ - ປະຈຸບັນເປັນອາຈານສອນ ໄອທີ ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
4.83 (12 ratings)

6 Courses

262 students

ການໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ເບີ່ງຄືນ

Want to receive push notifications for all major on-site activities?