0(0 Ratings)

ພື້ນຖານ Linux Command Line Basics

12h
121

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ: ພາສາລາວ

ກ່ຽວກັບຫຼັກສຸດ

ຫຼັກສູດນີ້ເປັນຫຼັກສູດເລີ່ມຕົ້ນ ຮຽນພື້ນຖານຄຳສັ່ງຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ງານເພື່ອນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນໜ້າວຽກຂອງຕົນ ແລະ ສາມາດນຳໄປຕໍ່ຍອດໃນການເບິ່ງແຍງແລະແກ້ໄຂ Linux Server ໃນອົງກອນຂອງທ່ານ ຫລື ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ.

ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮຽນ?

 • ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ Linux ແລະ Open Source
 • - ເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານ Linux Command ແລະການໃຊ້ ls
 • - ຮຽນຮູ້ການສັ່ງປິດເຄື່ອງ ແລະການໃຊ້ pwd
 • - ຮຽນຮູ້ການໃຊ້ cp, mv ແລະ rm
 • - ຮຽນຮູ້ວິທີກວດສອບ Linux ດ້ວຍ top, df, du, ps ແລະ netstate
 • - ຮຽນຮູ້ການໃຊ້ locate, more, tail ແລະ grep
 • - ຮຽນຮູ້ການບີບອັດ file ດ້ວຍການໃຊ້ tar
 • - ຮຽນຮູ້ການຕັ້ງເວລາເຮັດວຽກ ດ້ວຍການໃຊ້ crontab
 • - ຮຽນຮູ້ການໃຊ້ chgrp, chown ແລະ chmod
 • - ຮຽນຮູ້ການໃຊ້ vi ແລະການປັບແຕ່ງ SSH Server
 • - ຮຽນຮູ້ການກວດສອບແລະແກ້ໄຂ IP Address
 • - ຮຽນຮູ້ການຕັ້ງຄ່າ IP Address ແລະ IP Gateway

ວິທີການສອນ ແລະ ການວັດປະເມີນຜົນ

 • 1. ຮຽນພາກທິດສະດີ
 • 2. ປະຕະບັດຕົວຈິງ
 • 3. ແບບທົດສອບການວັດປະເມີນຜົນ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມກັບໃຜແດ່?

 • - ທຸກຄົນສາມາດຮຽນໄດ້ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຈະເບິ່ງແຍງ Linux Server ໂດຍກົງ

ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃຊ້ເພື່ອຮຽນ

 • 1. ຄູ່ມືຜ່ານເວບ
 • 2. Program ທີ່ຈຳເປັນ
 • 3. Linux OS
 • 4. VDO ສອນ
 • 5. ເອກະສານ
 • 6. ອິນເຕີເນັດ

ບົດຮຽນທັງໝົດ

31 Lessons12h

ບົດທີ 1. ພາບລວມຂອງເຊີເວີ

ບົດທີ 2.ລະບົບປະຕິບັດການ Linux

ບົດທີ 3. ຄຳສັ່ງພື້ນຖານຂອງ Linux ເບື້ອງຕົ້ນ(Linux Command Line Basics)

ບົດທີ 4: ການຕິດຕັ້ງການໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆ

50.000

ກ່ຽວກັບອາຈານສອນ

ພວງແກ້ວ

ອາຈານສອນ

- ປີ 2006 ສຳເລັດການສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ, - ປີ2012ສຳເລັດການສຶກສາ ວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, - ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ: Cloud Computing, Database Management And Web Programming,Advanced Web TechnologyແລະInformation Security, Drone Kit making - ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍກ່ວາ 6 ປີ ທີ່ Data Center ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ - ປະຈຸບັນເປັນອາຈານສອນ ໄອທີ ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
4.83 (12 ratings)

6 Courses

254 students

ການໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ເບີ່ງຄືນ

Want to receive push notifications for all major on-site activities?