5.00(1 Ratings)

ທັກສະສູ່ຄວາມສຳເລັດການເປັນເທຣດເດີທີ່ດີ

03h
59

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ: ພາສາລາວ

FTtrading

ກ່ຽວກັບຫຼັກສຸດ

ໃນຫຼັກສູດນີ້ແມ່ນເໝາະສົມກັບນັກຮຽນຮູ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເລື່ອງຂອງການເທຣດ BO (Binary Options) ລົງເລິກສະເພາະລະບົບ FTTrading. ໂດຍການສອນໂດຍ ອຈ ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການດ້ານເທຣດນີ້ໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ໂຄດຕຸກຕາ , ໂຄດລາຢູ, ໂຄດສົມສັກ, ໂຄດວັນນະພອນ, ໂຄດເສີດ ແລະ ໂຄດອື່ນໆ... ທີ່ເປັນແຂກຮັບເຊີນ.

ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮຽນ?

 • 1. ເຈາະເລິກລາຍລະອຽດຂອງລະບົບ FTTrading.
 • 2. ແຜນການຕະຫຼາດ FTTrading.
 • 3. ເຈາະເລິກພື້ນຖານດ້ານເຕັກນິກການເທຣດສູ່ມືອາຊີບ(Technical Training).
 • 4. ເທັກນິກການສ້າງແຜນການຕະຫຼາດ online and Offine ດ້ວຍເຄື່ອງມືຕ່າງໆ.
 • 5. ຈິດຕະວິທະຍາໃນການເທຣດ.
 • 6. ສິນລະທຳ ຫຼື ຈັນຍາບັນ ໃນການເທຣດ.
 • 7. ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການການຮຽນເທຣດສະບັບສົມບູນ

ວິທີການສອນ ແລະ ການວັດປະເມີນຜົນ

 • - ບັນຍາຍ
 • - ປະຕົວບັດໂຕຈິງ
 • - ໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມກັບໃຜແດ່?

 • ຜູ້ສົນໃຈຮຽນຮູ້ທົ່ວໄປ
 • ຜູ້ຕ້ອງການມີລາຍໄດ້ເສີມ
 • ຜູ້ຕ້ອງການມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ
 • ຜູ້ຕ້ອງການຮຽນເທຣດດ້ວຍຕົວເອງ
 • ຜູ້ຕ້ອງການສຶກສາເພື່ອແບ່ງປັນ
 • ຜູ້ຕ້ອງການເປັນນັກເທຣດເດີມືອາຂີບ

ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃຊ້ເພື່ອຮຽນ

 • - ມືຖືເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ
 • - ຄອມພິວເຕີເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ
 • - ອຸປະກອນສະແດງຕ່າງໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ

ບົດຮຽນທັງໝົດ

13 Lessons03h

01. ເຈາະເລິກລາຍລະອຽດຂອງລະບົບ FTTrading.

1.1 ເຈາະເລິກລາຍລະອຽດຂອງລະບົບ FTTrading55:49

02. ແຜນການຕະຫຼາດ FTTrading.

03. ເຈາະເລິກພື້ນຖານດ້ານເຕັກນິກການເທຣດສູ່ມືອາຊີບ(Technical Training).

04. ເທັກນິກການສ້າງແຜນການຕະຫຼາດ Online and Offine ດ້ວຍເຄື່ອງມືຕ່າງໆ.

05. ຈິດຕະວິທະຍາໃນການເທຣດ.

06. ສິນລະທຳ ຫຼື ຈັນຍາບັນ ໃນການເທຣດ.

07. ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ເອກະສານປະກອບ ການການຮຽນເທຣດສະບັບສົມບູນ

100.000

ກ່ຽວກັບອາຈານສອນ

ພວງແກ້ວ

ອາຈານສອນ

- ປີ 2006 ສຳເລັດການສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ, - ປີ2012ສຳເລັດການສຶກສາ ວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ, - ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ: Cloud Computing, Database Management And Web Programming,Advanced Web TechnologyແລະInformation Security, Drone Kit making - ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍກ່ວາ 6 ປີ ທີ່ Data Center ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ - ປະຈຸບັນເປັນອາຈານສອນ ໄອທີ ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
4.85 (13 ratings)

6 Courses

310 students

5.00 (1 ratings)

2 Courses

0 students

5.00 (1 ratings)

2 Courses

0 students

ການໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ເບີ່ງຄືນ

5.0

Total 1 Ratings

5
1 rating
4
0 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

ໄດ້ຄວາມຮູ້ຫລາຍ

Want to receive push notifications for all major on-site activities?